top of page

CHẬU RỬA

Chậu đá
Solid Surface Amber

cb-800.jpg

Chậu âm bàn
Spinel

chậu âm bàn.png

Chậu treo tường
Spinel

nen%2520chau%2520treo%2520tuong_edited_e

Chậu Sứ Phủ Màu
Garnet

dat ban spinel.jpg

Chậu dương vành Spinel

nen%20chau%20ban%20am%20ban%20duong_edit

Chậu đặt bàn
Spinel

garnet.jpg

Chậu bán âm bàn
Spinel

z2658893596200_db07edc76ea4b613add041193683cd2a.jpg
bottom of page